Kriterier för Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som garanterar att en produkt uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna. Kriterierna är utvecklade av Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), vilka är baserade på de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet, och syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn.

Genom Fairtrade får odlare och anställda i världens utvecklingsländer tillgång till en internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning. Kriterierna ställer krav på lönenivån och sätter ett garanterat minimipris för produkten, men också på långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare. De reglerar även arbetsvillkoren för anställd arbetskraft vad häller de anställdas säkerhet och hälsa.

- Förbättrade ekonomiska villkor
En Fairtrademärkt produkt har ofta ett högre pris än jämförbara, icke certifierade produkter på grund av de kriterier som rör minimipris, minimilös och premie.
Minimipriset är lägstanivån för det pris odlaren/producenten ska få betalt för sin råvara. Det ska dock överstiga världsmarknadspriset och produktionskostnaden.
Med minimilön avses lön som ligger i nivå med eller är högre än den lagstadgade minimilönen i landet eller utifrån ett regionalt genomsnitt. Kriterierna för minimilön avser anställd arbetskraft som jobbar på plantage, farmer eller i fabriker.
Köparen förbinder sig att betala en premie – ett ekonomiskt tillskott – till producenten utöver minimipriset. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel en ny skola, nya bostäder och hälsovård. Ibland kan den användas till att bekosta en omställning till ekologisk produktion/certifiering, vilket ger högre pris på produkten. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna, enligt demokratiska principer. Premien är alltså en viktig del i en process för demokratiutveckling. 

- Barnarbete
Fairtrademärkta produkter ger högre inkomster och en förbättrad familjeekonomi för odlarna och de anställda, vilket indirekt leder till att barnarbete motverkas – barnen kan istället gå i skolan. Barn under 15 år får inte anställas som arbetskraft.

- Diskriminering
Fairtrade-kriterierna följer ILO:s konvention 111 om förbud mot diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg, kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder och politisk eller religiös övertygelse.. Det innebär också att man ska ta extra hänsyn till minoritetsgruppers möjlighet att utvecklas inom verksamheten.

- Demokratiutveckling
Demokratiutveckling handlar om att de som jobbar i en Fairtrade-certifierad producentorganisation har möjlighet till inflytande och medbestämmande i frågor som rör verksamheten, t ex genom krav på en demokratisk organisationsstruktur och obligatoriska årsmöten där alla kan delta i beslut och uttrycka sig fritt. Den enskilda individen har också möjlighet att göra sin röst hörd i samband med beslut som rör användandet av premien, det vill säga medbestämmande i utvecklingen av verksamhet och lokalsamhälle.

- Organisationsrätt
Alla odlare och anställda har rätt att gå med i fackföreningar, att bilda egna fackföreningar och/eller att som grupp förhandla arbetsvillkor direkt med arbetsgivaren. Fackföreningar får fritt träffa och kommunicera med de anställda på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska ha regelbundna möten med fackens representanter.

- Miljöhänsyn och ekologisk produktion

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till ökad miljöhänsyn och omställning till ekologisk produktion i världens utvecklingsländer.
Producenterna måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. 


Rättvisemärkt - vad är rättvis handel?

 

Många producenter i utvecklingsländer har ofta begränsade resurser och har svårt att hävda sig på världsmarknaden, vilket gör att de tvingas pressa ner sina priser, sänka kraven på arbetsförhållanden och sälja via fler mellanhänder som tar en stor del av förtjänsten – bara för att kunna komma ut på marknaden.Detta gör att många inte får tillräckligt betalt för sitt arbete och inte kan försörja sig själv, sin familj, och inte heller utveckla lokalsamhället.

Det är mot denna bakgrund rättvis handelsrörelsen har vuxit fram. Genom att främja en handel där människan och lokalsamhällets utveckling sätts i centrum kan fattigdom och social utslagning undvikas. Rättvis handel är ett handelsarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt för mänskliga rättigheter och för miljön möjliggör på sikt ekonomisk och social utveckling.

I nästa blogginlägg tar jag upp vilka kriterier som måste uppfyllas för att en produkt ska kunna rättvisemärkas.

Bild

Fairtrade.se


Blogg listad på Bloggtoppen.se Politik
RSS 2.0